Porovnanie najpoužívanejších typov bytových vodomerov

Pokiaľ v dnešnej dobe potrebujete pre svoje SVB nové vodomery máte možnosť si vybrať z 3 typov meradiel
Suchobežný vodomer s diaľkovým odpočtom Mokroobežný vodomer s diaľkovým odpočtom Ultrazvukový vodomer
AXIOMA Qalcosonic W1
Vysoká presnosť meraní
Neovplyvniteľnosť
Spoľahlivý diaľkový odpočet
Minimálny prietok Q1 Q1 od 16l/hod Q1 od 12l/hod Q1 od 4l/hod
Zhodná presnosť v v horizontálnej aj vertikálnej polohe
On-line bez nutnosti siete
Zriaďovacie náklady od 42 EUR bez DPH* od 56 EUR bez DPH*i od 98 EUR bez DPH**
Náklady za 15 rokov od 126 EUR bez DPH*** od 112 EUR bez DPH*** od 110 EUR bez DPH***

* Obsahuje cenu vodomeru s rádiovým modulom na pochodzkový odpočet (wM-Bus)

** Obsahuje cenu vodomeru s rádiovým modulom pre pochodzkový (wM-Bus) aj pre on-line odpočet (LoRaWAN)

*** Obsahuje odstarávaciu cenu vodomeru + 2x opravu a metrologické overenie v akreditovanom metrologickom stredisku

*i Uvedený typ vodomeru naša spoločnosť neponúka z dôvodu nespoľahlivosti meradla pri diaľkovom odpočte

Štandardný suchobežný bytový vodomer

kde prenos otáčok lopatkového kolesa do valčekového počítadla zabezpečuje magnetická spojka. Tento vodomer je možné vybaviť aj rádiovým modulom pre diaľkový odpočet. Najväčšou slabinou tejto konštrukcie je práve magnetická spojka, vďaka ktorej je možné vodomer magneticky ovplyvniť. Každý z výrobcov týchto vodomerov sa snaží s uvedeným problémom bojovať tzv. magnetickým tienením. Bohužiaľ ani najlepšie magneticky chránené bytové vodomery nič neurobia s dostatočne silným, neodymovým magnetom. Ďalšou nevýhodou je pomerne nízka metrologická presnosť meradla. Suchobežné vodomery sú naviac ešte veľmi náchylné na montážnu polohu. Rozdiel v minimálnom prietoku Q1, čo je prietok od ktorého vodomer začína merať v dovolenej metrologickej chybe, je vo vertikálnej polohe dvojnásobný ako v horizontálnej montážnej polohe. Nakoniec za zmienku stojí taktiež nestálosť merania počas celej doby platnosti metrologického overenia, to je ale nevýhoda všetkých mechanických vodomerov. V praxi je to väčšinou tak, že vodomer, ktorý pri prvotnej montáži meral v dovolenej tolerancii chyby meradla po 5-tich rokoch na skúšobnej stanici, v AMS nevyhovie. Nutná je oprava s výmenou náhradných dielov a následné metrologické overenie. No nie všetky vodomery, ktoré sú na našom trhu sa dajú opraviť a overiť. Väčšinou sa jedná o jednorazové bytové vodomery, ktoré sa musia po 5-tich rokoch vymeniť za vodomery nové.

Mokrobežný bytový vodomer

Jednovtokové mokrobežné bytové vodomery sa začali vo väčšej miere osadzovať do bytov približne pred 10-timi rokmi. Bola to odpoveď na požiadavky zákazníkov, ktorý začali požadovať vodomery s vyššou triedou presnosti a nulovou možnosťou ovplyvnenia. Vodomer neobsahuje magnetickú spojku ako suchobežný vodomer. Prenos lopatkového kolesa je prenášaný priamo na súkolie valčekového počítadla, ktoré je plne zaplavené. Pre uvedený dôvod sa vodomer označuje ako mokrobežný. Tento vodomer, ako je vyššie napísané, prináša dve zásadné výhody. Tou prvou, sú lepšie metrologické vlastnosti meradla prevažne v nízkych prietokoch. Tou druhou je eliminácia ovplyvnenia merania, spôsobená vonkajším magnetickým poľom. Rovnako ako suchobežné vodomery sú aj mokrobežné vodomery výrazne závislé na montážnej polohe. Ďalšou nevýhodou týchto meradiel je náchylnosť na pevné častice vo vode, ktoré môžu spôsobiť „zaseknutie meradla“. V dnešnej dobe je ale najväčším problémom veľmi nespoľahlivý diaľkový odpočet meradla. Veľmi často sa u týchto vodomerov stáva, že sa rozchádza stav údaja ktoré indikuje valčekové počítadlo vodomeru s údajom, ktorý zasiela rádiový modul. Rozúčtovanie sa však vykonáva práve podľa toho, aký údaj zaslal rádiový modul. A tým je vlastne celé objektívne meranie veľmi degradované. Všetci rozumní dodávatelia vodomerov teda už od montáže mokrobežných bytových vodomerov s diaľkovým odpočtom odstúpili.

Ultrazvukový bytový vodomer AXIOMA Qalcosonic W1

Tento ultrazvukový vodomer je úplne nový typ meradla. Získal medzinárodnú certifikáciu MID len v lete roku 2018. Jedná sa o vodomer z rady tzv. chytrých (smart) meradiel. Okrem toho, že meria pretečené množstvo vody, okamžitý prietok, disponuje aj chybovými hláseniami ako napr. spätný prietok, vodomer na suchu, prasklina v potrubí atď. Princíp merania uvedeného meradla funguje na princípe ultrazvuku. Vďaka tomu vyniká vysokou presnosťou merania i v najnižších prietokoch, nulovou možnosťou ovplyvňovania meradla a rovnakou presnosťou vo všetkých montážnych polohách. Vodomer je taktiež od základu vybavený dvoma rádiovými modulmi. Jeden pracuje na protokole wireless M-Bus, druhý pracuje v tzv. chytrých sieťach. Konkrétne na protokole NB-IoT alebo LoRa. Vďaka tomu sme schopní prenášať dáta on-line bez nutnosti inštalácie chrbtovej siete. Zariadenie má integrovanú líthiovú batériu so životnosťou do 16 rokov. Takže bytový ultrazvukový vodomer Vám spoľahlivo poslúži po dobu troch overovacích cyklov. Vďaka tomu sa z neho stáva najlacnejší, veľmi presný diaľkovo odčítateľný vodomer aj s najmenšími kompaktnými rozmermi na trhu.

 

Ako zástupca spoločnosti AXIOMA v SR, ktorá uvedený ultrazvukový vodomer vyrába, Vám prinášame uvedené meradlo aj na náš trh v Slovenskej republike.

Mám záujem o