Smernice EÚ

Bude pitná voda neoceniteľným luxusom?

Zatiaľ čo v niektorých častiach sveta je vody nedostatok, celosvetová spotreba vody neustále stúpa. O 20 % za jedno desaťročie v posledných 50 rokoch. Následkom toho je voda stále cennejšia a drahšia. O to viac je dôležité svedomité zaobchádzanie s týmto nenahraditeľným prírodným zdrojom. Napríklad aj tak, že si uvedomíme vlastnú spotrebu vody.K tomu zásadne prispievajú naše on-line systémy od spoločnosti ENERGO AQUA, s.r.o. Spravodlivým meraním, rozúčtovaním podľa skutočnej spotreby s inteligentným on-line riadením spotreby je možné znížiť spotrebu vody aj energie a naviac si zredukovať svoje náklady.

Fakty o vode

Požiadavky EED

Diaľkový odpočet a transparentnejšie informácie o spotrebe

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EÚ z 11. decembra 2018 sa zmenila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Európska únia v nej navrhuje ďalšie opatrenia v oblasti poskytovania informácií o vyúčtovaní alebo spotrebe tepla, chladu a TÚV, ktoré sú dodávané z centrálneho zdroja. Cieľom týchto opatrení je motivovať užívateľov nehnuteľností k zodpovednejšiemu zaobchádzaniu s energiami a dosiahnuť stanovené klimatické ciele, ktorých ambíciou je zlepšenie a udržateľnosť životného prostredia. 

Digitalizácia ako výzva

Už čoskoro budú koneční spotrebitelia informovaní o svojej spotrebe tepla častejšie ako iba raz ročne. Budovy, vybavené našou odpočtovou technológiou, budú na legislatívne zmeny technicky pripravené. Diaľkový odpočet je totiž jediným spôsobom, ako rýchlo zhromaždiť a sprístupniť informácie o spotrebe. Vďaka digitalizácii bude možné doručiť vyúčtovanie alebo informácie o spotrebe konečnému spotrebiteľovi tak často, ako bude potrebné.

Spojením technológie diaľkových odpočtov a portálových služieb ENERGOMETER môžete spravovať údaje o spotrebe tepla a vody úplne digitálne. Webový portál s prehľadným užívateľským prostredím je prístupný pre správcu aj vlastníkov bytov. K dispozícii sú denné údaje o spotrebe a funkčnosti meracích zariadení, ktoré systém pravidelne aktualizuje a vyhodnocuje. Častejšie informácie o spotrebe pomáhajú užívateľom budov efektívnejšie regulovať spotrebu energie aj náklady.

Mám záujem o